DISCLAIMER

www.luurssen.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie.

www.luurssen.nl is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site en voor alle directe en indirecte of schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie. Evenmin is www.luurssen.nl aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van (al dan niet tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze website of enige informatie op de website.

HYPERLINKS


Veel van de verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover www.luurssen.nl geen controle heeft. www.luurssen.nl draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

INTELLECTUEEL EIGENDOM


De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van
www.luurssen.nl of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan www.luurssen.nl of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

 

HOME 

 DIENSTVERLENING  

TE KOOP   

GEVRAAGD   

CONTACT   

 DISCLAMER

VERHUUR